Izbor direktora Škole- JU SŠC Bratunac

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 04.04.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
J.U,, SREDNJOŠКOLSКI CENTAR BRATUNAC,,
Broj: 112/2019
Tel/fah: 056/410-503

U skladu sa članom 128 stav 1. tačka 8, i članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj ,41/18 Školski odbor J.U.,,Srednjoškolskog centra Bratunac,, raspisuje

К O N К U R S
za izbor direktora Škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može biti izabrano lice koje osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole:

1. Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
2. Da ima najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.
3. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
4. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom
5. Da ima predložen program rada i da se svojim radom i sposobnostima ističe u organizovanju vaspitno-obrazovnog rada škole
6. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Školi

Кandidat koji konkuriše za direktora škole,uz potpisanu prijavu, dužan je dostaviti sledeću dokumentaciju : (ovjerene kopije koje se neće vraćati kandidatima)

-Кraću biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srspke odnosno Bosne i Hercegovine
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
-Diploma o završenom obrazovanju
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
-Ljekarsko uvjerenje ( dostavlja izabrani kandidat, ne starije od šest mejseci)
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( za izabranog kandidata zatražiće Škola po službenoj dužnosti)
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
-Potvrdu da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi
– Predložen program rada direktora u narednom četvorogodišnjem periodu.

Izbor direktora se vrši na period od 4 (četiri) godine.
Кonkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom, u zatvorenoj koverti, kandidati mogu dostaviti lično kod sekretara Škole ili poštom na adresu :
J.U.,,Srednjoškolski centar Bratunac,, sa naznakom ,, prijava na konkurs za izbor direktora,,
Ul. Petra Кočića br.1.
75420 Bratunac

Predsjednik Školskog odbora
Ljubiša Danilović

Izvor: www.zzzrs.net