Izbor saradnika- Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 28.03.2019.
Broj izvršilaca: 15

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18), i na osnovu Odluke Senata broj: 01-S-66-LXII/19 od 05.03.2019.godine, Odluke Senata broj: 01-S-497-LVIII/18 od 28.12.2018.godine, Odlike Senata broj: 01-S-498-LVIII/18 od 28.12.2018.godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

К O N К U R S

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1. Izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Epidemiologija……………………………………..1 izvršilac

2. Izbor u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija……………………………………………….1 izvršilac
3. Izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Neurologija………………………….1 izvršilac

4. Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina…………………………1 izvršilac

5. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina………………………2 izvršioca

6. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Patologija………………………..1 izvršilac

7. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija – histologija i embriologija………………..1 izvršilac

8. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Otorinolaringologija…………1 izvršilac

9. Izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici, uža oblast obrazovanja Anglistika-Engleski jezik i lingvistika…………………1 izvršilac

10. Izbor nastavnika stranog jezika i vještina na nematičnom fakultetu – Engleski jezik…………………………………………….1 izvršilac

Studentska br.1 , 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene…………………………………………1 izvršilac

Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija…………………………………………………….1 izvršilac

Кarakaj, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Demografija…….1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika …………………………………………1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo……………1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića, 89 101 Trebinje

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Кonkurs kandidati prilažu:

– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: www.zzzrs.net