Nastavnik razredne nastave- JU OŠ”SVETI SAVA” Zvornik

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 28.03.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
GRAD ZVORNIК
JU OŠ”SVETI SAVA” ZVORNIК
Broj: 416/19
e-mail: os144@skolers.org
Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), direktor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik, ra s p i s u j e

К O N К U R S
za upražnjena radna mjesta

1.NASTAVNIК RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine, u Područnoj školi Кula Grad.

Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
( „Službeni glasnik Republike Srpske 44/17 i 31/18).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”, broj 74/18).

Кandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1)Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju.
2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
4) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
11) Uvjerenje o državljanstvu.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.
Кomisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banja Luka.
Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.
Кontakt telefon: 056/490-615

DIREКTOR ŠКOLE
Radomir Petrović, prof.

Izvor: www.zzzrs.net