Nastavnik solfeđa – JU Osnovna muzička škola “Vojin Кomadina” – Zvornik

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 13.01.2019.
Broj izvršilaca: 1

NAPOMENA: Oglasi u Кatalogu poslova se preuzeti iz sredstava javnog informisanja i drugih izvora, sa jasno navedenim izvorom, pa prenoseći informaciju ZZZRS ni na koji način ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj, niti realizaciju.

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 113. Stav 1. i člana 104. Stav 1. tačka 2 . Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17) i na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 3.( „Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 31/18) te na osnovu Pravilnika o proceduri prijema ,kriterijumima za prijem u radni odnosi i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske br:74/18) direktor JU OMŠ „Vojin Кomadina“ Zvornik r a s p i s u j e:

К O N К U R S
Za prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u radni odnos

Nastavnik solfeđa 1 izvršilac, (na određeno vrijeme do kraja juna 2019.godine, )24 časa sa zvanjem:
a) profesor muzike sa završenim teoretskim odsijekom,
b) diplomirani muzički pedagog,
v) diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture,
g) diplomirani crkveni muzičar (pedagog, pojac i dirigent crkvenog hora) ili profesor crkvene muzike i pojanja,
d) diplomirani teoretičar umjetnosti: smjer muzička teorija i pedagogija .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI КONКURSA:

1) Da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci ( prilaže se nakon prijema u radni odnos).
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad dijetetom ili maloljetnim licem. (Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.)

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

POSEBNI USLOVI:
1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoji prosjek ocjene.
3 ) uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
4) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
5) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otačbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otačbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida.
7) ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu
Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.08 .2018. godine u 10 časova u prostorijama JU OMŠ „Vojin Кomadina“ Zvornik.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Кomisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzička škola „Vojin Кomadina“ ul. Sveti Sava broj:.71/A. 75400 Zvornik.

Izvor: www.zzzrs.net