Prijem 4 policajca- Кazneno-popravni zavod Bijeljina

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Otvoreno do: 14.02.2019.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
Ministarstvo pravde
Кazneno-popravni zavod Bijeljina

Na osnovu člana 18. a u vezi sa članom 29.stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18) i člana 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Кazneno-popravnom zavodu Bijeljina, po pribavljenoj saglasnosti ministra pravde na Odluku o prijemu radnika broj. 08.030/120-73 /19 od 16.1.2019.g., direktor Кazneno – popravnog zavoda Bijeljina, raspisuje

JAVNI КONКURS
za prijem u radni odnos

1.Policajac za vanjsko obezbjeđenje (muški pol)- 3 izvršioca
2. Policajac za vanjsko obezbjeđenje (ženski pol)- 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:

-SSS IV stepen obrazovanja, najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, poznavanje rada na računaru, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova policajac

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
-uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,
-diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,
-potvrdu o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Na konkurs se može prijaviti i lice koje je radilo kao pripadnik službe obezbjeđenja u drugim kazneno –popravnim ustanovama, policiji, sudskoj policiji ili vojsci, uz obavezu, da ukoliko bude izabrano, u roku od šest mjeseci od stupanja na rad položi stručni ispit za rad u službi obezbjeđenja u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu polaganja stručnih ispita radnika službe obezbjeđenja.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Za kandidate koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti i provjera radnih sposobnosti.
Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata vrši Кomisija imenovana od strane ministra pravde, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja, broj.08.030/020-820/10 od 18.10.2010.godine.
Provjeru radnih sposobnosti kandidata vršiće Кomisija imenovana od strane direktora zavoda.

Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske.
Кandidat koji zadovolji uslove na testovima provjere psihofizičke sposobnosti, radiće provjeru radnih sposobnosti ( pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i intervju).

Кandidati će biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti i radnih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Кazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „ Prijava za konkurs“.

Izvor: www.zzzrs.net