Prijem dva nastavnika – JU OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 13.01.2019.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS 44/17 i 31/18), direktor škole donosi odluku da se raspiše

OGLAS
za prijem radnika

Na određeno vrijeme:
Nastavnik ruskog jezika, za 8 časova, do 31.08.2019. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Nastavnik razredne nastave, puna norma, do povratka radnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
rodni list ili kopiju lične karte,
uvjerenje o državljanstvu,
ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem,
kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Lekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Кomisija će pisanim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Prijave slati na adresu: JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek bb, 75400 Zvornik.

Izvor: www.zzzrs.net