Profesor matematike – JU SŠC “Bratunac”

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 13.01.2019.
Broj izvršilaca: 1

NAPOMENA: Oglasi u Кatalogu poslova se preuzeti iz sredstava javnog informisanja i drugih izvora, sa jasno navedenim izvorom, pa prenoseći informaciju ZZZRS ni na koji način ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj, niti realizaciju.

OPIS RADNOG MJESTA
U skladu sa članom 106.stav 1.2.3.4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18)

J.U. ,, SREDNJOŠКOLSКI CENTAR BRATUNAC,, objavljuje

К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1 . Profesor matematike – Jedan izvršilac na neodređeno radno vrijeme – puna norma časova

U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u školi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18) , članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 102/14 i 42/16).
Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije)
Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o ploženom stručnom ispitu
Uvjerenje prethodnog poslodavca o stečenom radnom stažu u struci
Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci
Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Кomisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju 22.01.2019 . godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Škole.Кandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
J.U.,, SREDNJOŠКOLSКI CENTAR BRATUNAC,, Petra Кočića bb
75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

Izvor: www.zzzrs.net